Visual

“Ik geloof dat dit de toekomst van de fysiotherapie is”

“Ik geloof dat dit de toekomst van de fysiotherapie is.”

Deze zin horen we vaak als we met fysiotherapeuten en praktijkeigenaren praten over remote patiënt leefstijlmonitoring. Veel therapeuten dragen zelf een Garmin, Apple Watch of Fitbit en monitoren hun eigen activiteit en gezondheid. Steeds meer patiënten dragen er ook één.

Bij remote patient leefstijlmonitoring kijkt de therapeut op afstand via het Healthy Chronos dashboard mee met de leefstijldata die een wearable vastlegt. Zo krijgt de fysio inzicht in belastbaarheid, activiteitenniveau en beweeggedrag in het dagelijks leven van de patiënt. Therapeut en patiënt hebben zo de beschikking over veel meer objectieve data en unieke inzichten binnen het behandeltraject.

Remote patiënt leefstijlmonitoring lijkt dan een kleine stap om meer datagedreven zorg te leveren. Met die kleine stap kan vervolgens wel een grote stap gezet worden in de digitalisering van de fysiotherapie. Daar ligt namelijk een uitdaging blijkt uit veel van de gesprekken die wij, Joris Jansen en Pieter Beynen de oprichters van Healthy Chronos, de afgelopen periode hebben gevoerd met meer dan 100 fysiotherapeuten en praktijkhouders. 

Nictiz legt de vinger op de zere plek in hun Rapportage ICT-landschap paramedische zorg (van eind 2020 maar nog steeds actueel). Hun onderwerp is gegevensuitwisseling, maar een aantal conclusies zijn ook breder te trekken naar digitalisering binnen de paramedische zorg. 

 • Systemen communiceren niet met elkaar. Data bevindt zich in silo’s terwijl (chronische) zorg steeds complexer en meer multidisciplinair wordt. 
 • Individuele innovatie slagkracht is laag (in geld en beschikbare tijd).
 • Onvoldoende IT expertise in huis.

Dit correspondeert met een aantal eigen observaties de afgelopen periode. 

 • In de fysiotherapie zijn vrijwel alle medewerkers direct betrokken bij het leveren van patiëntzorg inclusief de praktijkhouder.
 • Er is daardoor weinig organisatorische ruimte om te investeren (in tijd en expertise) in digitale innovatie. 
 • Therapeuten zijn druk. Er is een enorm tekort aan personeel terwijl de vraag naar paramedische zorg toeneemt. 

“Het vinden van nieuwe fysiotherapeuten is een grote uitdaging”

De vraag naar fysiotherapie neemt toe als gevolg van dubbele vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken (veelal met meerdere onderliggende chronische aandoeningen). Veel van deze ziekten komen voort uit leefstijl. Fysiotherapeuten en artsen spelen een belangrijke rol om deze patiënten te helpen om te gaan met hun ziektelast. De toename van comorbiditeit maakt de (paramedische)zorg meer multidisciplinair en daarmee complexer.

Hoewel er standaard protocollen zijn, bestaan er geen “standaard”-patiënten meer. De juiste persoonlijk context, en in het verlengde daarvan persoonlijke leefstijl wordt belangrijker voor een succesvol behandeltraject.

“Hoewel er standaard protocollen zijn, bestaan er geen “standaard” patiënten meer”

Hoe kan je onder deze omstandigheden in de toekomst toch kwalitatief goede paramedische zorg leveren? Wij zien twee oplossingsrichtingen waarbij remote patient leefstijlmonitoring een rol kan spelen:

 • Juiste zorg, op de juiste plek passend bij de patiënt. Nu behandeltijd schaarser wordt, wordt het belangrijker inzicht te krijgen welke patiënt meer aandacht nodig heeft, en welke minder. In het eerste geval omdat een patiënt bijvoorbeeld inactief is en gemotiveerd moet worden. In het tweede geval omdat een patiënt sneller zelfstandig herstelt. Het gaat hierbij juist om meer inzicht in de thuissituatie. Op deze plek speelt het hersteltraject zich voornamelijk af.
 • Zelfregie. Meer inzicht en bewustzijn in de eigen gezondheid en leefstijl in relatie tot het behandeltraject biedt mogelijkheden voor meer zelfregie. De activity tracker geeft direct inzicht in het aantal stappen of actieve minuten per dag of week. De therapeut kan met zijn of haar professionele kennis en ervaring deze data vertalen naar de juiste acties binnen het behandeltraject en de zorgvraag van de patiënt.

Met remote patient leefstijlmonitoring leggen we per dag tot 20.000 datapunten vast die betrekking hebben op leefstijl (beweeggedrag, activiteitenniveau en belastbaarheid). Juist beweeggedrag, activiteitenniveau en belastbaarheid zijn al belangrijke gespreksthema’s binnen de meeste behandeltrajecten. Breder en objectiever inzicht hierin versterkt het gesprek tussen patiënt en fysiotherapeut zien we in de praktijk. Meer kennis van de patiënt’s persoonlijke context en een betere informatiepositie voor de patiënt geeft een kader voor zelfregie.

 

“Digitale innovatie mogelijk maken zonder op een systeemverandering te wachten”

Met Healthy Chronos lossen wij alle uitdagingen rondom digitalisering in de paramedische zorg niet op. Maar als eHealth-ontwikkelaar is het wel belangrijk dat we er rekening mee houden. Daarom hebben we een aantal uitgangsprincipes opgesteld: 

 • Healthy Chronos moet laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken zijn.
 • Het gebruik moet naadloos passen binnen het huidige zorgproces/consult en dit ondersteunen.
 • Het moet betaalbaar en schaalbaar zijn. 
 • Ontwikkelen samen met de gebruiker. Zo geeft een groot aantal fysiotherapeuten en patiënten input op de werking en functionaliteit van Healthy Chronos. 

In plaats van het systeem aan te passen zodat er meer ruimte komt voor digitalisering, is ons doel om digitale innovatie een plek te geven in de beschikbare ruimte die er al is. Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. 

Heb jij ideeën ook hoe de fysiotherapie de digitale koploper in de zorg kan worden, laat het ons weten. Wij denken graag met je mee!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin